Allmän information

Beställning
Beställning av produkter kan endast göras via www.oliverocheva.se, ej via telefon, fax, mail eller annat kommunikationssätt. För att göra en beställning hos Oliver & Eva (www.oliverocheva.se) måste du vara 18 år fyllda vid ordertillfället.

Vi förbehåller oss för eventuella fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i vårt sortiment. Vi reserverar oss även för eventuella fel i produktbilder och kan ej garantera att de alltid exakt överensstämmer med produkten som levereras till kunden. Vi accepterar endast beställningar på leveransadresser inom Sveriges gränser.

Pris
Alla priser är angivna i SEK och inkluderar moms.

Betalning

Vi erbjuder fyra betalningsalternativ – kortbetalning, direktbetalning via internetbank, delbetalning och faktura. 

Alla betalningar görs via Svea Checkout. Villkor för dina köp via checkouten följer nedan:

1. ALLMÄNT
Svea Ekonomi AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout
(”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom
att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”)
såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade
nedan.
2. BETALNINGSALTERNATIV
För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika
betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ
som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även
beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund.
De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning,
kontokredit (delbetalning) samt kort- eller bankbetalning.
Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du
kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för
att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda
Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av
det betalsätt du väljer.
Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning,
Delbetalning,
Betalning genom kontokredit,
Leasing,
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s
Dataskyddsförordning 2016/697.
Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du
är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik.
Uppgifterna inhämtas främst från dig.
Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är
parter.
Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och
fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna
uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av
lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för
marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling.
Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda
tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en
adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda
tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom
Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter.
Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som
behandlas av Svea.
Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling
eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna.
Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att
personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller
begränsning.
Du har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.
Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid
krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader
efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter
för att efterleva lagar och förordningar samt för att möjliggöra
myndighetsinspektion.
Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av
banksekretess enligt Lag om finansieringsverksamhet. Personal hos
Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad
tystnadsplikt.
Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post
169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com.
Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com
4. KREDITPRÖVNING
Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig
kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar
att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att
godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en
kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla
en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund
att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja
det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att
erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma
att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea
förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din
ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.
5. FÖRSÄKRAN M.M.
Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att
de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå
detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar
du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons
uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan
därmed spärras från vidare användning av Checkout.
6. ÄNDRINGAR M.M.
Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas
till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje
genomförande av ett nytt köp genom Checkout.
7. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats
dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad
som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning.
Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon,
se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av
klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du
vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas
av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och
finansbyrå.
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se
Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i
konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid
en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med
anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.

Avbeställning

Om du av någon anledning skulle önska avbeställa en lagd order måste detta ske INNAN vi har skickat varan till dig. Kontakta omedelbart oss på kundtjanst@oliverocheva.se och ange ”Avbeställning” samt ordernummer i ämnesraden (subject line). Om kundens beställning redan har hunnit bli expedierad är det ej längre möjligt att avbeställa varan/varorna och kunden är därmed skyldig att mottaga sin beställning. Om kunden därefter ångrar sitt köp gäller ordinarie villkor för Ångerrätt och Returhantering.

Ångerrätt
Du har som kund hos oss rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar. Ångerrätten gäller endast om varan och dess originalförpackning återlämnas i oförändrat skick, dvs. den får inte vara använd. Kunden står för fraktkostnaden vid den här typen av returer.

Returadressen är:
Oliver & Eva AB
Mäster Nilsgatan 14
211 26 Malmö

Leverans och frakt

Allmänt
Vi använder oss av PostNord för att transportera varorna som hamnar på ditt närmsta utlämningsställe eller hem till din dörr. Vi levererar endast varor inom Sverige.

Leveranstid
Vi skickar alla beställningar med PostNord. Normal leveranstid är 1-2 arbetsdagar om du beställer före kl. 13.00. Längre leveranstider än angivet kan förekomma under perioder då vi har hög belastning p g a hög orderingång, lagerslut, förseningar från tillverkaren mm.

Leveranssätt
Oliver & Eva skickar varorna som paket eller brev inom Sverige. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av fraktföretaget, dvs. PostNord.

Fraktavgift
Beställningar upp till och med 699 kr kostar 49–69 kr beroende på fraktalternativ. Alla beställningar över 699 kr är frakfria.

Transportskada
Om en vara skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till PostNord, senast inom 7 dagar.

Diskret leverans
Din order kommer beroende på storlek att skickas antingen i ett vadderat kuvert eller i en vanlig brun wellpapplåda utan logotyper eller annat som kan påvisa vad det är du köpt eller från vilken butik du har beställt. Avsändare på paketet kommer vara O.E, Mäster Nilsgatan 14, 211 42 Malmö, och som innehåll kommer endast ditt ordernummer anges.

Ej utlöst försändelse
För försändelser som ej löses ut på utlämningsstället och där paketet sedan går i retur till oss, debiteras en avgift på 200 kr för att täcka våra kostnader för transport och administration

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Hantering av personuppgifter

Genom registrering till Oliver & Evas nyhetsbrev och/eller beställning av varor ur vårt sortiment samtycker du till att Oliver & Eva använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Detta innebär att vi, såvida du inte på skriftlig väg motstrider detta, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mail, nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilken ej kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Oliver & Eva AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Integritetspolicy

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar i vår webbshop så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla dina sexleksaker hos oss.

GDPR – Dina Rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning).

Vill du beställa mot faktura så måste vår samarbetspartner Svea ha ditt personnummer. Bara då kan du få dina varor hemskickade mot faktura.

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Svea sköter kortbetalningar åt oss.

Dessutom behöver vi så klart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer (valfritt) för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv.

Den informationen måste vi delge vår postpartner för att de ska kunna skicka paketet till dig.

Ska vi skicka spårbart så krävs det att vi skickar över den informationen till deras system så de kan maila eller skicka sms till dig om ditt paket.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då aldrig bli kontaktad av oss igen.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@oliverocheva.se

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig och för att kunna förbättra servicen för både dig och andra kunder.

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa.

  • SVEA – oavsett vilket betalningssätt du väljer
  • PostNord – om vi skickar din leverans med spårningsbart med PostNord.
  • Trustpilot – system för utvärdering av vår tjänst (du kommer att få ett mail från Trustpilot inom 2 veckor efter din beställning där du ombeds lämna ett omdöme om oss)
  • Om du valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi ett program som heter Mailchimp för att skicka nyhetsbrev till dig.
  • CusRev – Tjänst för företags- och produktrecensioner (du kommer att få ett mail från CusRev inom 2 veckor efter din beställning där du ombeds lämna en produktrecension)

SVEA

När du kommer till kassan måste du betala för dina varor. Där kan du välja mellan flera olika betalsätt. Beroende på betalsätt kommer en extern betalningsfömedlare få information om ditt köp.

Har du frågor kring hur SVEA behandlar din information måste du kontakta betalningsförmedlaren.

Postnord

När vi skickar ditt paket spårbart så översänder vi den data vår partner behöver för att kunna fullgöra leverans till dig.
Det är adress, e-mail och telefonnummer. Den informationen kan stå på utsidan av paketet för att brevbärare mm ska kunna kontakta dig vid problem/frågor.

Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg.

Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan aktör som inte är väsentlig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkgrav.

Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Oliver & Eva använder så kallade session cookies som är en temporär fil som endast sparas i datorns arbetsminne och som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare. Vi använder session cookies för att kunna se hur våra besökare rör sig på sajten, samla in demografidata och för att kunna identifiera eventuella problem. På så sätt kan vi göra ändringar där det behövs och därmed förbättra kundupplevelsen.

Du har som besökare möjlighet att välja bort att dessa data sparas. Bland annat kan du lägga till webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som gör att besöksdata, inklusive demografidata, inte kan samlas in.

Övrigt

Oliver & Eva AB förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Oliver & Eva AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.